WŁADZE BANKU

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zarząd Banku działając w interesie Banku ma na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez Bank określone przez przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze.

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej składa się z członków wybieranych przez Zebrania Grup Członkowskich na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki są wyszczególnione w ustawie Prawo spółdzielcze oraz Statucie Banku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej  

Marcin Łukasik               - Prezes Zarządu

odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku, nadzoruje proces zrządzania ryzykami wynikającymi z prowadzeniem przez Bank działalności tj. ryzykiem kredytowym, ryzykiem operacyjnym i ryzykiem braku zgodności.    

                                                         

Maria Wrońska             - Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy

odpowiada za rachunkowość, nadzoruje zarządzenie ryzykiem płynności, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kapitałowym i bezpieczeństwem informacji.

 

Renata Bartnik             - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

nadzoruje działalność handlową Banku, sprawuje nadzór nad utrzymaniem płynności oraz nad kształtowaniem pozycji bilansowych wrażliwych na zmiany stóp procentowych oraz nadzoruje proces zarządzania jakością danych.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej

Mieczysław Kowalewski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Jan Kołodziejski  - Zastępca Przewodniczącego

 

Lech Drohomirecki  - Sekretarz

 

Jan Adamczyk  - Członek

 

Ewa Kacperska  - Członek

 

Włodzimierz Kajkowski  - Członek

 

Mieczysław Koziorowski  - Członek

 

Marek Moderacki  - Członek

 

Adam Sierocki  - Członek

 

Marek Żakowski  - Członek